GABRA TA' POEZIJI MALTIN

IS-SNAJJA TA' IDEJK

Daqs cerv
li jingagga f'taqbida mortali
ghall-kisba tad-dejr
u l-wens ta' familtu,

Jew demgha mikwija
li tirzah f'kaskati mudlama
fl-isforz sabiex tliggem
lill-qalb ingazzata.

Daqshekk jien, Mulejja,
nitghakkes u noghlob,
u nrieghed sisieni, bit-tama li nifhem
is-snajja ta' jdejk...

NORBERT BUGEJA.

HEMM ART

Hemm art fil-boghod
Li nsiet id-daqqa tal-mohriet.
Hemm art fil-boghod
Tistrieh kuljum fis-skiet.
Hemm art bla sid,
Hemm aret bla gieh,
Misteru ma tafx kif issolvieh.
Hanin il-jum li jdawwal il-holqien.
Hanina x-xemx li ssahhan dak l-imkien...
Ahjar mid-dlam tal-lejl
Fejn ma tasax
u thossok qieghed wahdek, bla kuragg.

Hemm art fil-boghod...
Li nsiet kif taghti l-frott.

DENISE MUSCAT.

MAHBUBA

L-imhabba hi
bhal arja;
li tiksi bil-hmura,
li tostor il-hdura,
fil-qalb ta'
l-umnaita'.

L-imhabba hu
bhal xarba;
li tinzel ghaskija
bhal xita sajfija,
li ssikrek
bl-immensita'.

OWEN BONNICI

MONUMENT

(b'referenza ghal pajjizna).

Gebel jghodd zmienu ftakar f'hakma rrezistibli
meta l-karba mahnuqa ta' gensna
talbet b'herqa lill-barrani...
Theddida ssegwi ohra, hniena mill-anqas
poplu hawtiel, fundatur ta' l-iskjavitur.

Bhas-soltu,
intasabt f'rokna ghall-kwiet,
tgerbibt f'xibket il-hsieb,
harist biss lejn ir-raddi t'art twelidi
u smajt l-eku ta' poplu mugugh.

Illum, kuntenti bl-istorja ta' pajjizna
naccettaw il-passat oskur li hmiena fih,
nibku x'hin niftakru f'dulluvju ta' demm iffossilizzat
li nizel qisu lava u ghammed
lili u lilek.

Kennith Busuttil.

ANATEMA

F'dil-mixja ta' bla tmiem, din l-ghajta mwarrba
qalb nies ma jisimgux, qalb qlub bla qalba
f'dil-hajja bla waqfien, il-vuci tghajjat
bla hadd ma jaghti kas jew irodd harsa.
Ucuh weqfin, imfakar ta' l-imghoddi
ilissnu s-serjeta' mill-hjut t'ghajnejhom
ohrajn mexjin weqfin bla ma jitharrku.
Min jista'jifhem l-ghan ta' din il-hajja
li nghixu lkoll b'solennita qaddisa
fil-waqt li ndommu storja wara storja
tifkira mejta ta' grajjiet mghoddija
li sehhew darba fl-oraklu ta' dejjem?
fil-fond bla sens ta' qalb il-bniedem qedgha
-twegiba mistoqsija, dawl li ntefa!

Geoffrey. Attard.

META L-POETA JIBKI

Meta l-poeta jikbi
Alla jikbi mieghu
u d-dinja lanqas biss tinduna.

Noel Fabri

MA WAQAF QATT

Harist lejn folla
u m'gharaft lil hadd.
Mohhi bqa' jahseb u jistqasi,
iberren u jfittex.
MA WAQAF QATT.

X'gara? X'qed jigri? X'ser jigri?
Insejt jew ma ntbahtx?
Jew kollox sehh xhin jien ma
stennejtx?

Mija, elf u aktar mistoqsijiet.

Hars fil-vojt:
bla sens it-twegibiet
Mohhi jistqasi biss,
Imma x'qed jigri madwari ma nafx.

KAREN CASCUN.

IMHABBTI

Imhabbti Vessuvju sparkjat
imdawwar b'ward li ma jxewwikx.

Imhabbti gawhra topazja mimlija bellus
u fjuri imbexxin.

Imhabbti qatt ma tispicca, le
Imhabbti qatt ma tispicca, qatt.

AARON BORG.

IS-SEWWA JIRBAH ZGUR

Is-sewwa jirbah zgur,
jekk itellaq wahdu.

Is-sewwa jasal l-ewwel
jekk jizgicca l-korruzzjoni.
U jekk jittanta jizgiccha...
hemm zgur jispicca wahdu.

Is-sewwa 'l fuq mill-bniedem,
sahanhrista 'l fuq minn Dak.
Ghax waqt li Dak faccol, is-sewwa
qatt ma jinjorak.

Is-sewwa jirbah zgur tassew,
bil-fatti mhux bil-kliem.
Arah kemm jiflah jigri, xbin,
ga qieghed fuq quddiem.

ADRIAN GRIMA.

NIXTIEQ


nixtieq norqod
raqda profonda
f'dinja
kalejdoskopju
u tonda
imbagha inqum
u nsib kollox
mibdul
b'harsti
mifxul.

DENNIS ARRIGO.


POEZIJA TA' MHABBA

Dahqitli t-tfajla tal-Kamarata
b'xufftejha mizbugha bil-bjuda
ta' l-ahhar tad-dinja.

F'ghajnejk nisma' kliem jikwi,
b'ghajnejk nara l-htija tat-tbatija,
m'ghajnejk inhoss il-fidwa,
u mas-sliem, id-dahka.

imma l-forma tintrema bhal
f'mohh minghajr hsieb,
f'muzika minghajr widna
fi stampa vojta.
U ssir grotteska l-intimita'.

Bighejt ruhi
lil tfajla mill-Kamarata.

BERNARD CAUCHI.

GHAD NIDRA NIMXI WAHDI

Ghad nidra niumxi wahdi,
u ma nfittixx lanqas il-kuntentizza.
X'hin m ajarani hadd narmi htijieti
go sqaq li baqa'vojt, nghattihom b'bikja.
U int ma tkun atf b'xejn. Terga' tixxabbat
mas-swar tal-belt antika, u tiftakar
tistad darb'ohra f'qalbi ghall-memorji,
thabbatli mal-bibien u ssib fuq l-ghatba
il-mistoqsija tieghi tghidlek tidhol.
Imbaghad tifhimni f'kollox u tfittixni
fid-dlam tal-katidralli b'lampier f'idek,
bhal ruh li minghajr fidi, tibqa' temmen.

Ma taghrafnix, ghaliex inkun drajt nimxi,
fil-belt li m'ghadhiex tieghi, wahdi, wahdi.

John aquilina.

INSINIFIKANTI

bla tmiem
kompliet
bla waqfiet
minghajr atturi
bla dawl u bla figuri:
biss bil-bikjiet swiet
ghax il-ferh kien vojt
-insinifikanti-
bhal werqa f'rebbiegha
li f'harifa tintelaq
'l hinn mis-sigra tal-hajja.

ANDREY FAVA.

LITURGIJA STRAMBA

Mhux minn jeddi
nohloq dil-liturgija.
titnissel biss mill-imhabba,
mill-hemm, mid-demm.
Ghalhekk dan ir-ritwal stramb.
Ghalhekk dil-poezija.

NOEL FABRI.

KALENDARJU

L-imwieg tal-bierah
kaxkru mal-hitan
tal-hgieg ta' dari-
u belghuni.

Qomt imgezwra fil-gazzetti,
u tlahlaht fiz-ziffa tar-Rebbiegha.
Rajt banda ghaddejja:
ersaqt mal-genb
u dort in-naha l-ohra.

Ix-xwejha dendlet
l-ahhar demgha
wara l-antiporta:
u jien ergajt bhat-tfal
impingi barra l-linja.

KAREN VELLA.

LAMENT GHAL NADA

velu mcajpar
zelaq fuq l-istagun
ikhal.
flok ix-xemx blu
il-griz tal-bizgha fl-ucuh
li ghada ma tafx ser igib.
flok il-friefet jinnamra
gharwien mal-ward
il-passi vjolenti
ta' min ifittex ir-roqgha tal-paci.
flok l-ghanjiet tan-nisa
jizirghu l-qamh bellusi
l-matutrin tal-bombi
jinfaqghu u jifqghu.
flok l-utopija
l-ahbarijiet jivvumtaw
it-tili tal-mewt.

SERGIO GRECH.

ZINGARA

Jiena z-zingara mcercra ta' bla isem,
li n-nies normali tikklasifika bhala illegittima.
Jiena n-nota mzarzra f'sinfonija perfetta.
Jien naf, mhux hafna, izda bizzejjed.
L-Gharfien tieghi hu l-abbiss li fih mitlufa,
u ghalhekk jien zingara,
u nhoss din l-art bhal forma astratta:
flessibli u placida.
Ruhi titniehed fiha biex trabbi l-gheruq f'hamrija
stabbli.
Izda nhoss gheruqi jifgaw fihom infushom, jinqerdu jinqerdu.
Niftakarni fi tfuliti nigri wara l-fatat tieghi nnifsi;
u nieqaf bla nifs, mohhi mtaqqal, imhawwad.

Hajti nhossha labirint f'univers strangier
dik il-bojja minuskola titqabad fil-mewg qalil.
Jien naf li qed nghix.
Il-problema, hi din biss illuzjoni?
Tikka miblugha fl-enormita' taghha....

ELAINE AQUILINA.

ILLEJLA

Illejla
se
nohrog minni nnifsi
u se nfittex fl-arkivju
ta' ruhi
nigbed
il-mazzra
tal-hajja
u nghodd
l-elf lejl imqajjem
nghanni
poeziji li qatt
ma nkitbu.

DENNIS ARRIGO.

MUNTANJI TAS-SILG

Muntanji henjin
gholjin
tiddominaw b'urgenza
fuq il-gzejjer
ckejknon
inhares lejkom
u nitpaxxa
ghax niftakar
f'nostalgija...
kont bhalkom
liberu, vergni, bajdani...
izda bhal bocca bajdanija
li tgharrax sidirkom
u twitti truqitha
u fl-ahhar tisfuma fix-xej'
hekk tkebbibt jien
u t-tieqa tad-dinja
infethet u harset lejja
u sellmitli
ghax ftakret
illi bhalkom kont
kbir imma ccekkint
kont gholi imma tkebbibt
kont nezisti imma issa qed nghix...!

IVAN DE BATTISTA
WAQT GHABEX

lejl sikta.
swar abiss.
qmis swat.
dirghajn ugigh.
mili t'gheja.
gazzetta solitudni.

fejn
issalpa
harstek,
Mulej?

SERGIO GRECH.

GHALIK HABIB
(lil alfred palma).

Konvint, bla nghir
li f'dinja ohra
Shakespeare u Dante
jilqghuk u jorddulek hajr!

NOEL FABRI

FARAG

Got-tejatru fqir tieghi
mimli trab minghajr kumdita'
tfaccajt minn wara s-spiarju mbexxaq
inlissen monologu riflessiv
milqugh bl-ibbuwjar ta' l-udjenza.
Tellifthom bi kliemi
minn intermezz anesttetiku.
Mill-ewwel filliera l-mewt capcpitli
u flimkien harisna 'il fuq
fejn tlaqqghu smewwiet tal-kartun
jghassu mdejqa fuq hajjiet artificjali.

Mario Caruana.

DEKADENTI

Lunatorju dlam.
kesha kiesha.
bibien hela.
folji dizappunt.
kuncerti mcallsa.
krucjati waqghat.

sergio grech.

GHAD XI DARBA

ghad jinzghu s-sigar
ghad idub is-silg
ghad jintefa n-nar
u jien inkun ghadni
hawn nistenniek
fuq qabrek
nibki l-ombra mdella tieghek.

DENNIS ARRIGO.

THABBIL IL-MOHH

Fuq l-irdum immur
Hemmhekk fuq dak il-gholi
Gholi fejn iz-ziffa
U l-hoss tal-mewg
Biss jilhqek.

Thalli kollox warajk.
Il-gegwigija tan-nies
Is-sriep qalb it-tgegwigija
U l-velenu qalb is-sriep
Il-velenu li jmewwet.

Jghidu li l-mewt isserrah
izda mhux din.
Ghax din toqtlok u tifnik
Bhal sigra wieqfa li ma taghmilx frott
Ghajjiena wisq.

Ghalhekk ha mmur hemm
U nibqa' hemm
Ghal ftit minuti biss
Jew forsi ghal dejjem
Sakemm jigu jehduni.

JOSIANNE MAMO.

LEJN ID-DAWL
lejn id-dawl bid-dlam.
ferah qatigh illum gensi haddiem
intebah fejn jinsab, ghad illi dam,
izda d-dawl urih, ghad li biex sabu,
kellu jaghmel zmien twil, wieqaf, fid-dlam.
id-dlam, ghal gensi kien, l-akbar ghalliem,
li geghelu jhobb lid-dawl u jghix fis-sliem.

MARIO GRISCTI.

LITURGIJA

F'hajti hemm
zwieg bejn xewqat u liturgija:
jwelldu dlam u poezija.

NOEL FABRI

HOLMA

Fil-holma taz-zmien
dahhalt idi u pinzell mieghi
fil-kustat ta' tifel iswed.

U qalb l-ilma qieghed,
l-injutanza tal-fortuna,
vizjoni ta' dinja ta' dinjita'.
sibt gerha bid-dubbien.

6-3-99 BERNARD CAUCHI

SENSIELA

Hajjitna mumenti,
u ahna kuntenti bl-ispazji
bejniethom.
Hajjitna sensiela ta' parties mahsuba
li jfallu
hlief meta jtaptpulna minn wara
u jaqtghuna mill-biza'
li nfallu.
Hajjitna sensiela tistenna biex tieqaf
imqar darba wahda...
u tissokta.

ADRIAN GRIMA.

FEJN INT?

bhal xih li skada zmienu,
Hekk jien.
Bhal warda mfarfra ghax niexfa,
Hekk jien.
Fejn int ja ghana helu?
Tinhbiex ghax ma niflahx
Nixtieq bhal qabel tbusni
W' tfissidni b'dawk subghajk.
Fejn hi dik l-id ghatxana
Biex tahfen taht dirghajk
Dan gismi gheri w'dghajjef
Mirzugh, mitluq hemm fl-art?

Bla lewn gismi u mghaddam
M'ghandux il-genn tad-demm
Ibaqbaq gewwa l-vini
Bhal-lava li tikwini
W' li qatt ma ridt tintemm.

MARIA CUTAJR.

JIEN NIMXI WAHDI

jien tlajt u nzilt
fit-toroq u mxejt f'dezert hafi
izda bqajt
ma sibt
xejn
imkien
hlief mibgheda
u ipokrezija
li isaltnu kullumkien.

DENNIS ARRIGO.

IS-SEHER TA L-IMHABBA

L-imhabba ssahrek
timlilek hajtek bil-hena
taghtik sens fil-hajja
tghollik fil-genna
fis-seba' sema
iggennek, tferrhek,
isshhrek, tghollik,
issabbtek, tghallik,
tishtek, tkiddek,
taghmillek hajtek mizerja,
tgarak fil-qiegh ta' l-infern
fin-nar ta' dejjem
meta titilqek
u s-seher jintemm.

MELANIE CINI.

META L-MEWT M'GHANDHIEX STAGUNI

Inutli fil-hajja
tfittex ir-raguni,
meta l-mewt
m'ghandhiex staguni.

NOEL FABRI

MAL-MIXJA TAX-XEMX

Kif gera s-shab baxx mas-smewwiet,
u gheb f'art il-boghod mill-mewgiet,
ghagglet toghdos ix-xemx bla raggi, ghajjiena,
ghall-qiegh l-orrizonti ta' l-ibhra sewdiena;
hekk kif mar u stahba il-granc, kwazi fgat
ghal gewwa l-hofor skolpiti fond fil-blat.

Mulej issa wahdi hawn jiena-
esposta ghar-rwiefen gharwiena,
il-JIEN fgat u ghajjien,
u fid-dalma tal-lejl
ghal-fetha tal-bajja ninsab.

Hallejtni hawn biex naqdef
bla moqdief,
bla ma fadalli tarf tal-jum,
issa mitmum.

AUDREY ANN FAVA.

GHALIK

ghajnejk maqdes ta' ibhra.
minnek insensel parametri
ta' utopiji.
ghalik nidel il-lejl
f'poezija.
gismek gizimin senswali.

SERGIO GRECH.

KULLHADD GHAL HEMM

ghani, fqajjar, marradi,
imlibbes sewwa-gharwien,
bajdani jew samrani
insomma int u jien.

kulhadd, kull min ha l-hajja
xi darba jrid jintemm
il-ligi tan-natura
kitbet: kulhadd ghal hemm.

MARIO GRISCTI.

FERHA

Ferha hadt u
stordejt inxomm ix-Chanel
fuq ghonqok vergni
bhal fjur ibbalzmat fil-gardina.

AARON BORG.

ARLOGG

Il-hin sar ihabbru
bl-iskossi.
Taht it-toqol taz-zmien,
l-arlogg ukoll lanqas
ghadu jiflah jitkellem.

NOEL FABRI.

FEJN MAR?

Fejn mar
in-nar
ta' mhabba x-xrar?
Intefa' d-dawl l-ghajnejn
u sfar lewn il-haddejn.
Gheb fix-xejn il-gmiel
tas-skiet kotran:
u gzuz ta' rwieh
taru marrih
biz-zmien.
Int biss
bqajt.
Ziffa helwa
qalb l-irmied,
xrara
minn goz-znied.
Etern.

LAWRENCE ATTARD.


WARDA GHAL KULL REBBIEGHA

hemm karba li qatt
ma nstemghet,
hemm talba li qatt,
ma nzerghet,
hemm gisem jitmermer
go qabar,
hemm ruh tistenna,
is-sabar,
hemm univers sieket,
ixerred is-sliem,
hemm warda ghal
kull Rebbiegha,
biex tfewwah u twarrad
kull zmien.

NOEL FABRI.

MA NAFX

Ilbierah
kont se naqsam
u kienet ser taqsamni karozza,
kien id-dlam
u dallamt ruhi.
Waqajt u hareg id-demm.
Illum
ma kontx se naqsam,
m akienx hemm karozzi.
Kien id-dawl,
u dallamt ruhi,
waqjt u ma harigx demm.
Hareg id-dmugh!

NATHALIE MICALLEF.

TFAJJEL


Ninxtehet gheri
fil-berah infinit ta' dawk l-ghajnejn,
nizzaghbel fil-bahh oskur t'gherien koralli,
sensija sfukati f'wegghat il-fantazija;
u fis-safa izraq t'ghajnejh bikrija, ntieghem
il-gawhar kristalli ta' l-ghanja t'Alla,
li zejnet lil ghajnejja fit-tfulija,
u tbieghdet sa ma ntfiet f' din iz-zoghzi

 
MALTESE DIASPORA WEBSITE AND NEWSLETTER 0